New-Japan Business Consulting
Business strategy reports, business matching and M&A in Japan

Font Size

  • S
  • M
  • L

办公室概况

现值

掌握现值: 开启财务洞察力

探索现值的力量: 三个关键概念概念理解: 揭示现值的本质货币的时间价值: 拥抱时间价值原则决策中的应用:在财务分析中利用现值